CHỨNG CHỈ SẢN PHẨM ARMAFLEX CLASS 0

1. Chứng chỉ bảo vệ môi trường của bảo ôn Armaflex class 0  (Click to download)
2. Chứng chỉ hệ số dẫn nhiệt của bảo ôn Armaflex class 0  (Click to download)
3. Chứng chỉ tính hấp thụ hơi nước của bảo ôn Armaflex class 0  (Click to download)
4. Chứng chỉ tính chống cháy của bảo ôn Armaflex class 0  (Click to download)
5. Chứng chỉ tính hút nước của bảo ôn Armaflex class 0  (Click to download)